دسته بندی زباله های خشک

زباله خشک

زباله‌‌های خشک دسته‌بندی زباله‌های خشک بسیار متنوع است. بیشتر زباله‌های تولیدی در منزل در دسته زباله‌های خشک قرار می‌گیرند. بیشتر پسماندهای بازیافتی در این دسته‌بندی می‌توانند دو مرتبه در چرخه تولید قرار گرفته و بازیافت شوند. زباله‌های خشک شامل موارد زیر می‌شوند: زباله هایی که توسط مانیزه جمع آوری می شوند: کاغذ و مقوا: انواع […]