میزان تولید زباله کرمان

تولید زباله روزانه کرمان

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرمان تولید زباله روزانه شهر کرمان را ۳۶۰ تن و ظرفیت دفن زباله توسط سازمان بازیافت را ۱۲۰ تن اعلام کرد . جهانشاهی متوسط تولید پسماند ساختمانی را ۴ تا ۵ برابر پسماند معمولی عنوان کرد و افزود : روزانه ۲ هزار تن پسماند تولید و در مسیر طاق زارهای اطراف […]