درباره مانیزه

 مانیزه‌، استارتاپی در حوزه محیط زیست می باشد که در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت پرتو همراه هیام،‌ درسال ۱۳۹۷ در شهر کرمان پایه ریزی شد.

چشم انداز مانیزه،‌راه اندازی شهری بدون نیاز به انرژی های فسیلی می باشد که آب مورد نیاز خود را از طریق مازاد ذخیره طبیعت به کمک قنات تامین می کند و انرژی خود را از منابع تجدید پذیر به دست می آورد.

اهداف مانیزه

اشتغال زایی

اشتغال زایی

اشتغال زایی برای حداقل ۱۰۰۰ نفر

چشم انداز

چشم انداز

شهری با پسماند صفر

توانایی های کسب شده

توانایی های کسب شده

کسب استاندارد های بهینه

تفاوت ما با دیگر ارائه دهندگان

تفاوت ما با دیگر ارائه دهندگان

خرج کردن قسمتی از هزینه ها در جهت مسئولیت های اجتماعی